ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа-підприємець Біган Ольвія Володимирівна, яка діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від запису: 05.02.2021 (компанія Bihan Architects) публікує цю публічну оферту про надання послуг

Відповідно до вимог статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://bihan.pro, є публічною офертою, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець) та в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи на нижчевикладених умовах:

 

 1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

1.1.1. Веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет у доменній зоні  .pro разом з інформаційними ресурсами у певній текстовій, графічній або звукових формах, що знаходяться у розпорядженні Компанії Bihan Architects та забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет;

1.1.2. Інфорпродукт (курси, вебінари, публікації, медіатека, відео-уроки, марафони, гайди, презентації, інтерактивний матеріал та ін.) – об’єкт купівлі, сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги. Інформація про Фнфорпроодукт розміщується Продавцем на Сайті для продажу через Інтернет дистанційним способом. Перелік Інфопродуктів, розміщених на Сайті, може змінюватися на розсуд Продавця без повідомлення Покупця.

1.1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти, шляхом здійснення Користувачем дій, передбачених цим Договором.

1.1.5. Сторони – Користувач та Виконавець.

1.1.6. Виконавець – фізична особа-підприємець Біган Ольвія Володимирівна, юридична адреса Україна, Закарпатська обл, м. Ужгород, вул. Котляревського 12а, кв.11,  яка здійснює продаж інфопродуктів через Сторінку сайту онлайн.

1.1.7. Користувач – дієздатна фізична особа, яка замовляє, купує або використовує інфопродукти виключно для особистих потреб.

1.1.8. Пропозиція Інфопродукту – розміщена на Сайті загальна інформація про навчання, зокрема, про деталі програми такого навчання, тривалість, правила проходження, вартість та інше.

1.1.9. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при здійсненні переказу коштів від Користувачів на рахунок Виконавця за Послуги, доступні для придбання на Веб-Сайті.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором, Виконавець зобов’язується надати послуги з онлайн навчання, організувати та забезпечити доступ Користувача до обраного ним Інфопродукту, а Користувач  прийняти та оплатити послуги в порядку та на умовах Договору оферти.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Інфопродуктом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Виконавця.

2.3. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Користувачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.4. Цей Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Користувача – з моменту акцепту Договору – оплати послуг в повному обсязі.

2.5. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

2.6. Виконавець не зобов’язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.1.8.) та не несе відповідальності у випадку невідповідності Замовника.

2.7. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від отримання Послуг. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Користувачем відповідно до його положень. Користувач може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на Сайті Виконавця та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію з Сайту Виконавця, зокрема з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно навчання, яка може періодично оновлюватись.

2.8. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Користувача. Зміни набирають чинність з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою http://bihan.pro.

2.9. Користувач розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами Договору. Якщо Користувач не згоден з новими умовами Договору, він повинен припинити використання послуг Виконавця. У випадку, якщо Ви не згодні з цим договором, будь ласка, відмовтеся від використання інформації.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА САЙТІ

3.1. Для формування Замовлень на Сайті (тобто здійснення оплати та отримання доступу до Інфопродукту) Користувач (Покупець) обирає на Сайті бажаний тариф і переходить до платіжної системи, де має можливість оплатити продукт, або звертається по телефону, зазначеному на Сайті.

3.2. У процесі оформлення замовлення Покупець вказує ім’я, e-mail і телефон, або інші необхідні дані.

3.3. Плата Послуг здійснюється Покупцем у порядку попередньої оплати у розмірі 100% або будь-якого іншого відсотка від суми Послуг, визначеної у процесітимчасових акцій та спеціальних пропозицій.

3.4. Користувач (Покупець) погоджується з тим, що ціна на продукт, викладена на Сайті, може змінюватися.

3.5. Продукт, зазначений на Сайті, не підлягає поверненню. У разі відмови Користувача від послуг Виконавець не повертає Користувачу суму,що надійшла на особисті рахунки Виконавця по цій Оферті.

3.6. Платежі здійснюються через платіжну систему LiqPay, Way4pay або іншу, передбачену Сайтом.

3.7. Оплата здійснюється в національній валюті в безготівковій формі.

3.8. Послуга буде вважатися оплаченою з моменту надходження коштів на особисті рахунки Виконавця.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. протягом часу дії пропозиції Послуги у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщенні на сайті.

4.1.2. самостійно визначати програму та порядок проведення Інфопродукту, його зміст і публікувати інформацію на сайті.

4.1.3. зупиняти процес навчання Користувача на власний розсуд без можливості апеляції та повернення грошових коштів, сплачених за Онлайн-інфопродукт, у випадку, якщо дії Користувача або обставини, створені Користувачем, загрожують або можуть загрожувати в майбутньому конфіденційності матеріалів Онлайн-інфопродукту, процесу навчання, репутації Виконавця.

4.1.4. тимчасово або повністю перервати діяльність сторінки онлайн інфопродуктів, заздалегідь про це не повідомивши Користувачу.

4.1.5. залучати до виконання цього Договору третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), оформлюючи з ними окремі договори та враховуючи в них умови конфіденційності.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1.За умови акцептування Договору надавати послуги на умовах даної Оферти.

4.2.2. На Сайті, в тексті цього Договору, інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації Інфопродукту, його зміст і характеристики, права і обов’язки сторін під час надання та отримання послуг.

4.2.3. Виконавець зобов’язується відразу надати доступ Користувачу до замовленого інфопродукту.

4.2.4. Ми залишаємо за собою право невиконання зобов’язань у разі виникнення форс – мажорних обставин.

4.3. Користувач має право:

4.3.1. купувати інфопродукти, дотримуючись порядку, встановленого даними правилами щодо онлайн курсів.

4.3.2. на попередній перегляд опису вибраних інфопродуктів для ознайомлення, перед його повною покупкою.

4.3.3. Використовувати інформацію та матеріали, отримані в результаті одержання послуг Виконавця, виключно в особистих цілях і для особистого використання.

5.4. Користувач зобов’язаний:

5.4.1.Прийняти умови Договору та Інфопродукту, які опубліковані на сайті, дотримуватися програми онлайн-занять.

5.4.2.Своєчасно оплатити послуги Виконавця в розмірі та у строк, що встановлені цим Договором.

5.4.3.Не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, а також не використовувати матеріали для яких-небудь комерційних цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Якщо Користувач допустить розповсюдження зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за заподіяні фактом поширення інформації збитки, включаючи недоотриманий прибуток, у розмірі зазначеному у п 5.4.2. розділу 5.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

5.2. Виконавець не несе відповідальність за:

5.2.1. неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору Оферти, якщо таке порушення викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованими, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору Оферти.

5.2.2. порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Користувач для отримання послуг;

5.2.3. які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

5.3. Користувач несе відповідальність за:

5.3.1. передачу третім особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;

5.3.2. використання матеріалів, які розміщенні на сайті або, які надаються в процесі проходження відповідного інфопродукту, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;

5.3.3. порушення термінів оплати платежу;

5.3.4. втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.

5.4. У випадку передачі Користувачем інформаційних матеріалів, отриманих під час проходження навчання, третім особам Користувач несе таку відповідальність:

5.4.1.відсторонення Користувача від участі у навчанні (припинення доступу до Інфопродукту), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення вартості послуг;

5.4.2. відшкодування Виконавцю завданої шкоди в стократному розмірі вартості Інфопродукту.

5.5. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цієї Оферти або у зв’язку з нею, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості досягти угоди шляхом переговорів, Сторони звертаються досуду за місцем поточного перебування Виконавця.

 

 1. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ
 • Власник Сайту не здійснює відшкодування платежів, повернення оплат, якщо Послугу надано відповідно до тарифу та умов, зазначених на Сайті.
 • Користувач (покупець) має право звернутися до адміністратора для відшкодування протягом 14 календарних днів з дати оплати, лише якщо не було надано доступ до інфопродукту згідно тарифу та дати (даних) на Сайті, якщо інше не передбачено законодавством України.
 • Якщо ви хочете зробити відшкодування сплачених коштів, будь ласка, напишіть за адресою barch.studio@gmail.com
 • Оформлення повернення: ми підтвердимо отримання запиту на повернення повідомленням у відповідь за електронною адресою, вказаною при оформленні замовлення. Для оформлення повернення, обов’язково повідомте нам: ПІБ; назву Послуги (інфопродукту, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.
 • Ви розумієте, що якщо ви не надасте необхідну інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні та не розглядати ваше звернення.
 • Для повернення коштів ми скористаємося тим самим способом платежу, який ви використовували під час оплати послуг. Ми утримаємо із суми повернення всі спеціальні
  комісії банків та платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.
 • ВАЖЛИВО: Якщо ви не користувалися послугами, не використали придбаний інфопродукт (не взяли участь у заході, не переглянули доступні вам заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням строків або встановленого порядку, ми не відшкодовуємо вартість таких послуг.
 • У випадку, якщо до закінчення терміну відмови та/або до моменту отримання запиту на повернення, Послуги були надані в повному обсязі (наприклад: ви вже отримали доступ до всіх уроків та матеріалів), повернення коштів не здійснюється. Якщо запит на повернення отримано із порушенням встановлених термінів відмови, повернення коштів не здійснюється.

 

 1. ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ

7.1. Залежно від замовленого пакету послуг, ви отримуєте доступ до певного контенту (інформаційних та навчальних матеріалів), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать нам, незалежно від факту реєстрації та території їхньої дії.

7.2. Ми надаємо вам неексклюзивне, непередаване право (обмежену ліцензію) на використання контенту в особистих цілях на умовах цієї угоди на весь термін надання послуг, якщо інше не передбачено умовами пакета послуг. Ви попереджені, що відеозапис інформації, що виводиться на екран комп’ютера уроків та онлайн-трансляцій Виконавця, а також фото-, аудіо- та відеозйомка живих заходів (семінарів, майстер-класів,виступів) суворо заборонені. У разі порушення цієї вимоги, ми маємо право і припинити надання послуг без повернення вартості навчання. Ми утримаємо внесену вами суму як штраф за грубе порушення умов договору.

 

 1. ГАРАНТІЇ
 • Ми не даємо жодних гарантій, що користування Послугами виконавця принесе очікуваний результат – ми не можемо обіцяти вам успіх.
 • Конкретні результати навчання залежать від багатьох факторів, на які ми не можемо вплинути (наприклад, ваші індивідуальні здібності до навчання, сумлінне виконання домашніх завдань та наших рекомендацій). Тому результати різних клієнтів можуть сильно відрізнятися при користуванні одними й тими самими послугами. Ви розумієте, що ваша незгода з думкою Виконавця, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.

 

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Усі права інтелектуальної власності на Інфопродукт належать Виконавцеві.

9.2. Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Інфопродукті, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

9.3. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

9.4. Надаючи право на використання Користувачу об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС МАЖОР)

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військових дій, заворушень чи саботажу; відключення електрики, інтернету чи телекомунікацій; чи державних обмежень, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

10.2. Виконавець звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, збоїв програмного забезпечення процесингового центру і бази даних Виконавця, технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, які спричинили невиконання Виконавцем Умов Договору.

10.3. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) календарних днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

10.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

11.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх осіб/Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

11.3. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

11.3.1. за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону (в т.ч. засобами інтернет-зв`язку);

11.3.2. за вимогою Виконавця без письмового попередження у випадку порушення Користувачем  зобв`язань за договором.

11.3.3. за рішенням суду.

 

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Зважаючи на те, що під час укладання цього Договору Виконавець стають відомі персональні дані Користувача з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (беручи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений із Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Виконавця, текст якої розміщено на Сайті Виконавця за адресою: http://bihan.pro, повністю усвідомлює свої права та обов’язки, що випливають з цієї Політики та Законодавства, що надаються Виконавцем гарантії та відповідальність Виконавця та Користувача, що випливають з цієї Політики, та приймає умови цієї Політики.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

13.1. Укладаючи цей Договір Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

13.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Користувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.  Користувач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Користувач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

13.3. Прийнявши цей Договір, Користувач надає свою згоду Виконавцю на зберігання, обробку, та використання його персональних даних з метою: створення бази клієнтів, а також для їх використання у межах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Виконавець вправі надавати персональні дані Користувача своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно з метою досягнення цілей даного Договору.

13.4. Всі неврегульованіцим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець

ФОП Біган Ольвія Володимирівна

Адреса:

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,

вулиця Івана Котляревського, будинок 12а, кв. 11

Тел.:+38(050)43-20-47

ІПН 3491208585

р/р IBAN UA083052990000026002023605524

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 305299

Електронна адреса: bihan.arch.studio@gmail.com